Đang tải...

zalo
Kiểm soát an toàn

Kiểm soát an toàn

An Toàn là nền tảng và là điều kiện tiên quyết để hỗ trợ hoạt động kinh doanh thành công. Việc này bao gồm thúc đẩy sự quan tâm và chăm sóc đến người lao động, cũng như xây dựng mối quan hệ để củng cố văn hóa doanh nghiệp. Tratigroup thực hiện đầy đủ chính sách về an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp 

Tập đoàn đã triển khai nhiều chính sách nhằm đưa ra cách thức ngăn ngừa, đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), bảo hộ lao động đối với từng điều kiện làm việc của nhân viên, cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn ATLĐ và chuẩn bị cho việc giải quyết các tình huống rủi ro có thể xảy ra.

Theo đó, tại mỗi đơn vị phải bố trí cán bộ chuyên trách/bán chuyên trách làm công tác ATLĐ để kiểm tra, giám sát các nội dung được quy định trong Quy chế ATLĐ bao gồm:

  • Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và tràn dầu (nếu có).
  • Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động (lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, chiếu sáng, vách ngăn tiếng ồn, chống rung, đo kiểm môi trường lao động,…).
  • Trang bị và cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.
  • Chăm sóc sức khỏe người lao động.
  • Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các khóa đào tạo kiến thức, huấn luyện về ATLĐ hàng năm.
  • Kế hoạch ATLĐ phải được lập từ các kho, phòng ban trở lên; đồng thời phải được lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và thông báo để mọi người tham gia ý kiến. Ở cấp độ Tập đoàn, Bộ phận phụ trách công tác ATLĐ có trách nhiệm theo dõi, quản lý các hoạt động ATVSLĐ tại các cơ sở, đơn vị trong toàn ngành. Lên kế hoạch và tổ chức đào tạo giảng viên lĩnh vực ATLĐ theo quy định.
Thông báo
Đóng