Đang tải...

zalo

Vietnams transportation infrastructure after 35 years of innovation

Ngày Đăng: 04/10/2023

35 years of innovation is a period of outstanding development in all economic aspects of Vietnam. Therefore, transportation infrastructure is the most obvious feature to recognize this development. Let's join Tratigroup to review the changes and developments, as well as the shortcomings in Vietnam's transportation infrastructure after 35 years of innovation.

1. Transportation is the most important part of infrastructure

Asphalt quality contributes to improving the transportation system

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), khi bắt đầu công cuộc Đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã chủ trương phải ưu tiên đầu tư phát triển để GTVT đi trước một bước tạo tiền đề và thúc đẩy kinh tế phát triển.
Trích từ nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), “GTVT là khâu quan trọng nhất của kết cấu hạ tầng’’ và “GTVT phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân’’.
Trong 10 năm thực hiện Đổi mới, tính đến năm 1995, đất nước vẫn đang bị bao vây cấm vận nên ngân sách Nhà nước hết sức khó khăn, ngành GTVT chỉ có thể tập trung nguồn lực cho công tác duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn giao thông và triển khai xây dựng một số công trình thực sự cấp bách.
10 năm sau đó, ngành giao thông hoàn tất cải tạo, nâng cấp, và làm mới hơn 16.000km đường bộ, 1.400km đường sắt, 130.000m dài cầu đường bộ, 11.000m cầu đường sắt, và đồng thời nâng cấp và xây dựng 5.400m dài bến cảng mới, nạo vét 4,8 triệu m3 luồng lạch.
Tuy nhiên, trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, hạ tầng giao thông Việt Nam đã thực sự bùng nổ với hệ thống đường bộ tăng vọt lên đến 668.000km, gấp gần 3 lần so với thời điểm cuối năm 2004. Chỉ từ con số 0, các tuyến đường cao tốc đến nay cũng dần được hình thành và hoàn thiện đến 1.800km, trong đó có gần 1.100km được đưa vào khai thác.

Định hướng bền vững góp phần làm nên những cung đường hiện đại, chất lượng tại Việt Nam

The aviation industry also witnessed a breakthrough development in both scale and service quality, promptly responding to the explosion of air transport demand in the recent period with an average growth rate of 16 - 18 years. Many international airports continue to be upgraded and many other new airports are built, bringing the total airport network capacity to about 90 million passengers/year, an increase of 2.5 times compared to 2011. Long Thanh International Airport phase 1 also recently officially started construction.
Along with roads and aviation, a series of international gateway ports have been invested in and built, capable of receiving large ships from 130,000 tons to 200,000 tons (DWT) going straight to the west coast of the US, Canada and Europe.
Regional key ports have also been renovated and upgraded, bringing the total port capacity from 420 million tons (2011) to about 580 million tons per year. Main waterways are also invested in upgrading, of which the Mekong Delta region has 1,082km of waterways, the Northern Delta region has 462km of waterways invested in improving and improving transport capacity...

2.Infrastructure capacity and quality continuously increase

Asphalt production capacity contributes to the construction of traffic architecture

The global competitiveness report published by the World Economic Forum (WEF) shows that, during the 2017 - 2018 assessment period, Vietnam's infrastructure capacity and quality continuously increased, from 95/144 (2011) to 79/137 (2016).
Vietnam's national logistics capacity index (LPI) in 2018 also ranked 39/160 countries, up 25 places compared to 2016. In the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region, Vietnam ranked 3, behind Singapore (ranked 7th) and Thailand (ranked 32nd).

Roads that go with the years in Vietnam

Despite achieving many achievements and witnessing a spectacular transformation, Vietnam's transportation infrastructure system is still a bottleneck for development needs to achieve the goal of industrialization and land modernization. water. The expressway system has only just begun to form, and has not yet reached the goal of putting into use about 2,000km of expressways by 2020.
Not to mention the outdated railway system, no high-speed railway, just investing in building the first urban railway systems; The seaport system has not been exploited at full design capacity; Some airports have been overloaded...

Thông báo
Đóng